Statut ChTT

Rozdział I – Przepisy ogólne
1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Chorzowskie Towarzystwo Tenisowe, zwane dalej Towarzystwem.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Terenem działania Towarzystwa jest miasto Chorzów i terytorium RP.
4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Chorzów.
Rozdział II – Cele Towarzystwa i sposoby realizacji
Celem Towarzystwa są:
1. Upowszechnianie i propagowanie gry w tenisa ziemnego.
2. Wspieranie i inicjowanie budowy nowych kortów tenisowych, oraz modernizowanie istniejących.
3. Organizowanie imprez sportowych, turniejów tenisowych, itp.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych dla realizacji zadań statutowych.
2. Propagowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej.
3. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działalności.
Rozdział III – Formy członkostwa
Formami członkostwa są:
Członkostwo zwyczajne, członkostwo wspierające i członkostwo honorowe.
1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawione praw publicznych.
2. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne i prawne oraz organizacje, które uzyskają uznanie władz Towarzystwa.
Tryb nadawania członkostwa:
1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa.
2. Jeżeli kandydatem jest małoletni poniżej 16 lat, do deklaracji o przyjęcie, dołącza się pisemną zgodę jego przedstawicieli ustawowych.
3. Członkostwo w Towarzystwie nabywa się na mocy uchwały Zarządu, z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa, Zarząd podejmuje w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie, w siedzibie Towarzystwa.
Decyzja zebrania jest ostateczna.
4. Członkostwo wspierające, nadaje na wniosek kandydata Zarząd.
5. Członkostwo honorowe, nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniu i działalności Towarzystwa.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, za wyjątkiem członków małoletnich.
3. Przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Towarzystwa.
4. Korzystać z pomocy Towarzystwa, w sprawach związanych z udziałem w jego pracach.
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu.
2. Przyczyniać się swoim udziałem do realizacji zadań statutowych Towarzystwa.
3. Opłacać składki.
Członek wspierający oraz członek honorowy Towarzystwa, zwolniony jest od uiszczania składek członkowskich.
Członkostwo ustaje przez:
1. Rezygnację z członkostwa, złożoną Zarządowi w formie pisemnej.
2. Śmierć członka.
3. Wykluczenie na skutek;
a) nie płacenia składek przez okres sześciu miesięcy, bez należytego uzasadnienia;
b) rażącego naruszenia postanowienia Statutu;
c) oczywistego działania na szkodę Towarzystwa.
Wykluczenie członka, następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia członka, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie, w siedzibie Towarzystwa. Decyzja Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV – Władze Towarzystwa
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
Walne zebranie zbiera się raz w roku, nie później niż do końca III kwartału. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, złożony na piśmie, w siedzibie Towarzystwa. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w każdym czasie, z zastrzeżeniem Par.16. ust.1. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania, wraz z porządkiem i projektami uchwał, przesyła się członkom najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zebrania.
Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15- tu członków Towarzystwa. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, Walne Zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie później jednak, niż do trzydziestu dni od dnia pierwszego Walnego Zebrania. W drugim terminie Zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium w składzie od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, za który odpowiedzialny jest Sekretarz.
Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad Walnego Zebrania z postanowieniami Statutu.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.